...

REGULAMIN
korzystania ze sklepu tokado.pl
obowiązujący od 07.01.2020
Dział I
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
§ 1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie
1. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ulicy Leśnej 30, 63-430 Raczyce, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 622-283-36-20.
2. tokado.pl
Sklep prowadzony przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA w języku polskim, zorganizowany jako sklep
internetowy, utrzymywany przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA w domenie tokado.pl, w ramach
którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują
możliwość zawierania umów sprzedaży towarów.
W dalszej części regulaminu tokado.pl nazywany będzie
również „sklepem” lub “serwisem”.
3. Użytkownik
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdalność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza
korzystać z serwisu. Podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z
usług sklepu tokado.pl, a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w
systemie serwisu.
4. Rejestracja
Użytkownik w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony
jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o
przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu tokado.pl sprzedaży.
5. Sprzedawca, Oferent
TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
6. Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie
Użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu tokado.pl przyjął ofertę
sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
7. Konto
Osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku
prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności
użytkownika w ramach serwisu tokado.pl , a w szczególności na temat złożonych
przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
8. Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie
internetowym tokado.pl.
9. Oferta
Skierowana przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA , do wszystkich użytkowników serwisu tokado.pl,
oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana
treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia
dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia
kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
10. Zamówienie
Określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi lub usług (np. cięcia,
oklejania, nawiercania, frezowania, klejenia itp.) wskazanych przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA towarów (np.
płyt meblowych, sklejek, blatów meblowych itp.) składający się na treść zamówienia
kierowanego przez Kupującego do TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA  . W zamówieniu po określeniu parametrów
usługi przez Kupującego system tokado.pl w sposób automatyczny zamieści
dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży
(wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz
terminu realizacji zamówienia.
11. Koszyk
Narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w
serwisie tokado.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych
zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest
automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania
i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej
chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość
zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść
umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności
wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru,
oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W
zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy
płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
12. Przyjęcie oferty
Podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty
(jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym
(Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia
oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty – „kliknięcie” na
prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego,
na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana
zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący na
adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji
kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. W wyjątkowych
przypadkach – gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma

zwrotny email z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny oraz jak będą
kształtowały się koszty transportu. O ustaleniu ww. informacji tokado.pl niezwłocznie
poinformuje Kupującego.
13. Złożenie zamówienia
Podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego
treści wygenerowanego zamówienia (powstałego w oparciu o określony przez Kupującego
sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy
TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA i Kupującym.

Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają
na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu
rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail,
informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres
poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy
będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Istnieje możliwość
złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową o czym mowa w § 12 pkt. 1 niniejszego
Regulaminu.
14. Sprzedaż, Zawarcie umowy
Wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia
zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu
cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta.
15. Regulamin
Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu tokado.pl , znajdujący się pod adresem
internetowym sklepu https://tokado.pl/regulamin/, z możliwością jego nieodpłatnego
pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
16. Administrator danych
AZ.pl Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
NIP: 8561164306
REGON: 810903927
KRS: 0000360147 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,
Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura.
17. Złożenie zamówienia
Dokument „Polityka prywatności stosowana przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Raczycach w
zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej tokado.pl. pod
adresem https://tokado.pl/polityka-prywatnosci/.
§ 2
Informacje ogólne
1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości
korzystania przez Użytkowników z serwisu tokado.pl , ponadto określa sposób i
warunki zawierania w ramach serwisu tokado.pl umów sprzedaży, wskazując jakie
czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz.
1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych
przepisy polskiego prawa.
2. Usługa korzystania z serwisu tokado.pl polega na zapewnieniu dostępu do
internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie tokado.pl w ramach
którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą (na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie) umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług
związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach
serwisu tokado.pl w charakterze Kupujących , ww. usługa polega na nieodpłatnym
oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia
oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do
internetowego sklepu zorganizowanego w domenie tokado.pl ,

jest TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z
siedzibą przy ulicy Leśnej 30, 63-430 Raczyce, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6222833620,, nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu : TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
4. Administratorem danych osobowych jest TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ulicy Leśnej 30, 63-430 Raczyce, będący płatnikiem podatku
VAT o numerze NIP: 6222833620.
5. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony
internetowe tokado.pl , na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie , 24h w
ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
6. Każde zamówienie, które ma być realizowane przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z wybraną opcją transportu
realizowaną przez Pocztę Polską jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla
TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA do zlecenia usługi pocztowej Poczcie Polskiej w imieniu klienta składającego
zamówienie.
7. W tokado.pl możliwa jest płatność przelewem (numer konta bankowego jest
generowany indywidualne w koszyku) oraz płatność w systemie Blue Media obejmująca szybkie
przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.
8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i
mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych właścicieli.
§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu
tokado.pl
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min.
800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz
przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera,
Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia
zamówienia w tokado.pl .
2. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA informuje, iż podczas korzystania z usług tokado.pl w komputerze
użytkownika instalowane są pliki typu “cookies” . Instalacja plików jest konieczna do
prawidłowego świadczenia usługi.
3. Więcej informacji na temat plików typu “cookies”znajduje się w Polityce prywatności TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

 dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://tokado.pl/polityka-prywatnosci/ .
Dział II
[ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU tokado.pl]
§ 4
Użytkownicy
1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu tokado.pl w charakterze Kupujących ,
mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. .
2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu tokado.pl w
charakterze Sprzedającego jest wyłącznie TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są
niezwłocznie zawiadomić TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych
użytkowników.
§ 5
Rejestracja
1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien
uprzednio dokonać Rejestracji . W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane
jest Konto .
2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu .
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod
adresem internetowym https://tokado.pl/moje_konto/go/zaloz_konto/ , zgodnie z jego
treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz
założenia Konta to podanie przez Użytkownika : posiadanego, istniejącego adresu poczty
elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą
których Użytkownik będzie logował się do Konta . W wyniku poprawnego wprowadzenia ww.
danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”,
system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika
podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu
zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w
skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do
wyłącznej wiadomości Użytkownika . Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w
sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien
udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki udostępnienia treści login-u i hasła przez użytkownika osobom
trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane
wskutek powyższego naruszenia. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez
złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.
§ 6
Konto
1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje
poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do
aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link
(hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
podmiotem rejestrowanym ( Użytkownikiem ) a TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA na czas nieokreślony, której
przedmiotem są usługi świadczone przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA w ramach serwisu tj. możliwość
korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz
zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący
konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania
przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres
info@tokado.pl lub na piśmie na adres TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Leśnej 30, 63-430 Raczyce

 (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

 usług, poprzez likwidację posiadanego konta .
4. Użytkownik , który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada
już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię,
nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie
posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy
prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą
działalność oraz posiadany nr NIP.
5. Wskazane w pkt. 4 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną
umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty , a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany
w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
7. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe
wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą
na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w
zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem
osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.
8. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania
umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są
niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
9. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy
podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za
podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i
8.
Użytkownikowi przysługuje:
10.
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać
swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego
osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
12. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
13. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
14. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem
regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu
telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez
pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to
nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.
15. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim.
Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie
osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji
bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu
telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta .
§ 7
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw
prawnych:
a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi
drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w
szczególności w celu:
utworzenia i zarządzania Kontem;
obsługi i realizacji Zamówienia;
przeprowadzenia procesu płatności;
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
rozliczenie usług świadczonych przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza
kontaktowego;
nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
b. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków
ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;
c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną
danych osobowych;
obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
windykacja należności;
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
d. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub
Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu
przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże
podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do
zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu
oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
4. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie , w
celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności
może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA lub innych
podmiotów (za zgodą TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA ) w tym informacji dotyczących produktów lub
usług TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA oraz innych podmiotów (za zgodą TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA. ).
Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas
rejestracji.
5. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10
Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się
korespondencyjnie na adres TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Leśnej 30, 63-430 Raczyce.
6. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA danych podawanych w
formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług
przez TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.
7. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości
przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
8. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania
ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje
połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.
Dział III
[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU tokado.pl.pl]
§ 8
Zasady ogólne
1. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów
sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu
udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. W ramach serwisu tokado.pl oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju akcesoria
meblarskie (towary) w szczególności takie jak: płyty meblowe, sklejki, blaty, laminaty, forniry,
obrzeża, fronty i akcesoria, meble na wymiar oraz meble gotowe, wyposażenie wnętrz i
oświetlenie, oraz produkty informatyczne i szkolenia.
3. W stosunku do sprzedawanych towarów – o ile system informatyczny sklepu będzie to
przewidywał – Kupujący ma możliwość zamówienia różnego rodzaju usług, a w szczególności
usługi cięcia na wymiar, oklejania, wiercenia czy też frezowania.
§ 9
Oferta sprzedaży
1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez tokado.pl do
wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru
za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w
szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu
towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót,
niedziel i świąt ustawowych.
3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone
przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty
transportu oraz termin realizacji zamówienia.
§ 10
Składanie zamówienia na wykonanie usługi
(cięcia, oklejania, frezowania, klejenia itp.)
według wytycznych Kupującego
1. Użytkownik , dokonujący zakupu płyty meblowej (lub też innego rodzaju towarów) – o ile
system informatyczny sklepu będzie przewidywał taką możliwość – ma możliwość zamówić w
stosunku do nabywanej płyty różnego rodzaju usługi jak np. usługi jej cięcia, nawiercania,
oklejenia czy też frezowania – według swoich indywidualnych potrzeb. Po skonfigurowaniu
przez Kupującego parametrów usługi zostanie przygotowana przez system informatyczny
serwisu treść zamówienia.
2. Po wybraniu odpowiedniego towaru należy wybrać opcję – jeżeli jest ona dla danego towaru
dostępna -„Zamów cięcie na wymiar” celem określenia żądanych parametrów usługi – w
zakresie opcji przewidzianych przez system informatyczny sklepu.
3. Po wybraniu opcji „zamów cięcie na wymiar” kupujący może wskazać wymiary formatki (tj. jakie
docelowy wymiary płyty chce zamówić) oraz parametry formatki w szczególności ilość sztuk,
kierunek słojów, rodzaje i miejsce wierceń.
4. Sprzedawca wskazuje, że formatki bez względu na wymiar cięte są każdorazowo z całej płyty
(sklejki itp.) o wskazanych w systemie wymiarach za którą płaci Kupujący , w związku z czym
najczęściej powstają tzw. odpady (tj. pozostała po wycięciu formatki część płyty). W związku z
powyższym w zamówieniu Kupujący może wybrać jedną z przewidzianych opcji, tj. „ NIE chcę
odpadów ”, „ TAK, chcę odpady docięte do największej formatki ”, „ TAK, chcę odpady ale
proszę ich nie przycinać ”. Należy pamiętać, iż odpady mogą wpływać na koszt wysyłki i
każdorazowo docinane są do wielkości palety.
5. W zamówieniu dotyczącym cięcia płyty (sklejki itp.) Kupujący może również wskazać
(zaznaczyć) wymiar płyty z obrzeżem lub bez oraz zamówić usługę oklejania krawędzi formatki.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się na usługę oklejania zobowiązany jest podać parametry obrzeży
(np. rodzaj, grubość, kolor).
6. Kupujący co do sposobu cięcia płyty (sklejki itp.) ma możliwość wyboru metody cięcia, która
może wpływać na cenę oraz ilość powstających odpadów, w szczególności metoda:
1. Standard – ustawienia domyślne, sprawdzają się w większości rozkrojów.
2. Metoda “cięcia wzdłużne” – przydatna, gdy chcemy aby formatki były rozmieszczone na
płycie poziomo dzięki czemu uzyskujemy bardziej użyteczne odpady.
3. Metoda “czwarte cięcia” – formatki są ustawiane na płycie przede wszystkim ze względu na
jak najmniejszą ilość zajmowanego miejsca, ignorowany jest parametr czasu pracy maszyny,
dlatego wprowadzona jest dopłata wynikająca z dodatkowej pracy obsługi.
7. Po wybraniu opcji „ Przelicz koszty ”, zostaje wygenerowany indywidualny numer zlecenia oraz
tabela z podsumowaniem kosztów zlecenia.
8. W przypadku zaakceptowania specyfikacji zamówienia łącznie z jej kosztami należy wybrać
opcję „ Do koszyka ”, w następstwie czego wyświetli się strona zatytułowana „podsumowanie
koszyka”, gdzie należy wybrać jedną spośród dwóch dostępnych opcji, tj. NIE chcę
odpadów lub TAK, chcę odpady , przy czym należy pamiętać, iż odpady mogą wpływać na
koszt wysyłki i docinane są do wielkości palety.
9. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy towaru oraz metody płatności, przy czym
wybierając opcję „odbiór osobisty” w punkcie przy ul. Langiewicza w Rzeszowie, należy wybrać
jedną z przewidzianych opcji dodatkowych, a następnie określić termin odbioru zamówienia.
10. Po wyborze wszystkich dostępnych opcji następuje przeliczenie oferty.
11. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do
umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 11
Zamówienie
1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji
powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny
wygeneruje zamówienie . Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy
wybrać opcję „Koszyk” lub „Idę do Kasy” .
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej
w wyniku przyjęcia oferty.
3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty , Użytkownik będzie miał możliwość
wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich
ponoszenia.
§ 12
Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia
1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje
warunki Zamówienia może przyjąć ofertę . Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia
oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez „kliknięcie” na prawidłowo
wypełnionym formularzu zamówienia , opcji „Złóż zamówienie” , w wyniku czego, na
wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana
zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego
zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie
mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w
zamówieniu. Sprzedawca informuje, iż pracownik tokado.pl może przyjąć
zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić je
do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone
zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od
powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który
będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia.
2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy
sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w
przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.
3. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
a. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu
obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie
danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym
transakcje płatnicze.. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać
elektronicznej płatności za zakupione produkty.
b. firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na
adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych
a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną
z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
c. producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w
szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora.
Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.
4. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym
zakresie swoim zaufanym partnerom.
5. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia
wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego
wykonania umowy.
§ 13
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu
konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do
odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie
i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku
odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do
odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy,
którego wzór stanowi załącznik nr 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru
ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić
Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z
tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego),
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 13a
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 13 nie przysługuje Kupującemu w
przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w
szczególności w przypadku:
1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą
Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez
Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.
§ 14
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca
odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne
towaru (rękojmia).
2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty
będzie wynikało inne zastrzeżenie.
3. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona
została gwarancja – Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych
bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę
reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny
od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub
naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w
ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za
zasadne.
Dział IV
[ROLA TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA W RAMACH SKLEPU tokado.pl]
§ 15
Postanowienia ogólne
1. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA w ramach prowadzonego przez siebie serwisu udostępnia
sklep tokado.pl , umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.
2. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA udostępnia zainteresowanym osobom ( użytkownikom ) swoje strony WWW
oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.
3. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na info@tokado.pl.
§ 16
Uprawnienia Sprzedawcy
1. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania
nowych zamówień w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu ,
negatywnie wpływają na dobre imię sklepu tokado.pl lub w inny sposób mu szkodzą
oraz gdy TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji
danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail
lub komunikat w panelu Konto Użytkownika ).
2. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji w przypadku gdy uprzednio
skorzystał wobec Użytkownika z uprawnienia wskazanego w ust. 1.
3. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z
przyczyn od TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego
zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub
konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub
rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
Dział V
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
§ 17
Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika
1. Użytkownik posiadający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć poprzez
wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych
danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika
zostaje usunięte..
2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust.
1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu email).
3. Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych
osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi
podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego
ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku
gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do
usunięcia Konta Użytkownika . O zamiarze
usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za
pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny
sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim,
w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji
czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za
wypowiedzeniem Administratora ) oraz usunięcia Konta Użytkownika .
§ 18
Prawo właściwe i spory
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, tokado.pl , której
przedmiotem są usługi świadczone przez tokado.pl na warunkach określonych w
Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych oraz przepisy RODO. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi
przez tokado.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Rzeszowie, a w
przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne
zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.
§ 19
Ważność Regulaminu
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu
za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
§ 20
Wejście w życie, zmiany Regulaminu
1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://tokado.pl/regulamin/ , z
możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na
stronie https://tokado.pl/regulamin/ .
3. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i
bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie
poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co
równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz
usunięciem Konta Użytkownika .. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na
zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
4. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania
przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym
w Regulaminie .
5. W przypadku złożenia przez tokado. poświadczenia o rozwiązaniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o
którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz
uprawnia tokado.pl do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika .
Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień, rabatów i promocji
z poziomu Konta Klienta. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez
okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując
się bezpośrednio z TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
6. TOKADO TK SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności
Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.